Процедури

Процедурите, които можем да прилагаме съгласно Асансьорна Директива 2014/33/ЕС, "НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори" и хармонизираните европейските стандарти БДС EN: 81-20:2014 и БДС EN: 81-50:2014, са както следва:

Асансьори

- ЕС-Изследване на типа на асансьори - Приложение IVБ (Модул В)

- Съотвтствието въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори - Приложение VIII (Модул G))

- Краен контрол за асансьори - Приложение V

elevator

Safety gear

Предпазни устройства за асансьори

- ЕС-Изследване на типа на предпазни устройства за асансьори - Приложение IVA (Модул В)

- Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки за предпазни устройства за асансьори - Приложение IX (Модул С2)

Списък с предпазните устройства за асансьори

В списъкът по долу можете да видите вида на предпазните устройств, за които посочените процедури могат да бъдат приложени:

1. Устройства за заключване на вратите на шахтите.
2. Устройства, предпазващи от падане, посочени в точка 3.2 на приложение I, които възпрепятстват кабината от падане или неконтролируемо движение.
3. Устройства, които ограничават превишаването на скоростта.
4. а) Буфери с акумулиране на енергията:
       i) с нелинейна характеристика, или
       ii) с демпфериране на обратното движение.
    б) Буфери с разсейване на енергията.
5. Предпазни устройства, монтирани в нагнетателния тръбопровод на хидравличния цилиндър, предотвратяващи свободно падане на кабината.
6. Електрически предпазни устройства под формата на предпазни вериги, съдържащи електронни елементи.